.hidden,#header,#head,.h24_footer,#footer,.h24_bg_image,#h24_webshop,#h24_order_popup,.h24_do_not_print,.alert_message,#h24_jq_tools_gallery,#facebox,#shadowbox_container,#top-menu-wrapper,#leftside,.sf-menu,#h24_simple_top_menu,#menu,#h24_controlPanel, #admin_panel, #add_content_panel, #ap_subMenuHolder,.editing_control_panel, .settings, .h24_minidropdown, .dialog_save_cancel_buttons,#h24_quickstart, #terms, #purchase_dialog, #h24_purchase_manager, .h24_dialog,#sortable_helper, .simplebit_tab, #h24_picnik_container, .visibility_hidden,.pp-FauxSection, .responsive_container{display:none !important;}/*! Non-supported blocks !*/ .h24_galleria_block {display:none !important;}/*! Make content wide !*/ .h24_heading span,.h24_content_container {width:95% !important;}.h24_collection {float:left;padding:10px;margin-bottom:20px;max-width:100% !important;width:auto !important;}.h24_collection_newline {clear:both;}.block_container {margin:0 10px 10px 0;}.h24_block_rss_block .mobile_fluid_width {width:95% !important;}.h24_content_container img {max-width:100% !important;}/*! Reset block height !*/ .block_container {min-height:auto !important;}.sortable {list-style-type:none;}body, .h24_design { background-color:#ffffff !important;;background-image:none !important;font-family:Georgia, Times, serif !important;font-size:11pt;/*!line-height:1.2;!*/ color:#000000 !important;}img {border:0;}p, span, td, th, h1,h2,h3,h4,h5,em,b,strong { color:#000000 !important;}p {margin:0;}li {background-image:none !important;}a:link, a:visited {color:#0059BF;background:transparent;font-weight:bold;text-decoration:underline;}/*! Clearing !*/ .clearer { clear:both; }/*! Simple gallery !*/ div.simple_gallery_content > div {float:left;position:relative;}div.simple_gallery_content {clear:both;overflow:hidden;width:100%;}/*! Google maps !*/ div.h24_do_print {display:block;}

Bruksanvisning för värmeelement från Infraröd Värme
Förord
Bästa kund!
Ditt system från Infraröd Värme är en högteknologisk produkt. Om du följer instruktionerna och riktlinjerna nedan kommer du att få både nytta och nöje av den ekonomiska och miljövänliga konstruktionen.
För din säkerhet, och för att garantin ska fortsätta gälla, är det absolut nödvändigt att du följer dessa regler.

Varje värmeelement från Infranomic/Infraworld har en nätkabel med kontakt. Med hjälp av ett tillbehör i form av en mellankontakt är det möjligt att koppla till en rumstermostat. Det finns även en timer som fungerar på liknande sätt.
Ytuppvärmning, till exempel i form av värmeelement från Infraröd Värme, är en direktverkande uppvärmning som fungerar enligt principen om (infraröd) värmestrålning. De kräver endast lite energi och skapar ett behagligt inomhusklimat.
Om du inte känner den behagliga värmen direkt låter du värmeelementet vara igång en längre tid.
När elementet först sätts i drift i ett rum kan det hända att de fasta föremålen i rummet (möbler, väggar, tak och golv) är kalla och först måste värmas upp. Så snart de fasta föremålen är uppvärmda kommer en behaglig värme spridas i rummet och du kommer att kunna minska elementets drifttid till ett minimum.
I fortsättningen kan du bidra stort till att bevara miljön genom den minskade energiförbrukningen.
 

Allmänna säkerhetsanvisningar
När elementen monteras och först sätts i drift är det viktigt att de som använder elementen följer de nedanstående säkerhetsanvisningarna.
Det är absolut nödvändigt att följa de medföljande anvisningarna när man monterar värmeelement från Infraröd Värme!
Det gäller både för väggelement, takelement och fristående element. Den monteringsanvisning som följer med är anpassad efter den modell och det utförande du beställt.

Obs! Värmeelementen har en säkerhetsbrytare som kopplar från värmeelementet vid felaktig användning, till exempel vid överhettning på grund av att elementet täckts över, eller liknande. Du återaktiverar säkerhetsbrytaren genom att dra ut kontakten ur eluttaget och vänta i 10–15 minuter. När du ansluter elementet till elnätet igen är det åter driftfärdigt, förutsatt att orsaken till överhettningen har avlägsnats.
När elementet först sätts i drift kan det förekomma lukt från avdunstningar. Detta är dock helt ofarligt. Det kan uppstå på grund av avdunstningar från silikonet och MDF-baksidan. Dessa upphör efter en tid.
Tänk särskilt på följande:
• Enheten får endast anslutas och användas enligt uppgifterna på märkskylten.
• Enheten får endast anslutas till 230 volt växelström.
• Enheten får inte användas om nätkabel, kontakt eller enheten själv uppvisar några skador. Kontrollera detta före varje användning!
• Dra inte i nätkabeln. Se till att den inte skaver mot kanter eller kläms fast!
• Utsätt aldrig enheten för vatten!
• Skada inte uppvärmningsytan!
• Om uppvärmningsytan skulle bli skadad får enheten inte tas i drift
utan måste direkt kopplas från!
• Nätkontakten måste alltid vara lätt att komma åt under driften. Minsta avstånd som ska hållas till andra föremål är 50 cm framåt, 10 cm uppåt och 50 cm åt sidan.
• Värmeelementet får inte vidröras av personer som badar eller duschar!
• Lämna inte barn ensamma med elektrisk utrustning utan tillsyn!
• Placera inte ett väggelement direkt under ett vägguttag!
• Montera inte element i närheten av dusch, badkar eller simbassäng.
• Vid montering i våtutrymmen eller offentliga utrymmen ska installationen alltid genomföras av en behörig montör.
• Varning för värmeansamling: Placera inga föremål mot, på eller vid värmeelementet.
• Det är inte tillåtet att själv genomföra reparationer eller liknande på värmeelementet. Om värmeelementet behöver repareras ska det skickas tillbaka till tillverkaren.
• Dra ut nätkontakten innan du rengör värmeelementet.
• Rengör endast med en dammtrasa eller med en lätt fuktad trasa.
• Med de väggmonterade värmeelementen ska (måste) det angivna avståndet till väggen på ca 2 cm (ovillkorligen, stryk, tyskt) hållas för att luften ska kunna cirkulera mellan elementet och väggen.
• Det fristående värmeelementet får inte monteras på högkant i (med) de medföljande fötterna!
Varning! När elementen monteras på vägg eller i tak ska avståndet mellan elementets baksida och väggen/taket ovillkorligen vara minst 2 cm. Detta är alltid givet när man använder de medföljande monteringsanordningarna. Därutöver måste du se till att inga ström- eller vattenledningar skadas om monteringen kräver att hål borras i väggar eller tak
Om du använder fästningsanordningar från någon annan tillverkare tar vi inget ansvar för och lämnar inga garantier vid efterföljande skador.
Så här fäster du ramlösa element i aluminiumfoten:
Tänk på att aluminiumfötternas skruvar (2 ställskruvar per fot) endast ska dras in lätt för att fixera elementet. Annars kan det uppstå spänningar som leder till att glaset går sönder. Spänn endast fast värmeelementet vågrätt i fötterna.
Undvik ovillkorligen kontakt mellan glas och metall!

Grundläggande säkerhetsanvisningar
Avsedd användning
Infravärmeelement är utformade och lämpade endast för användning som
• värmeelement för vägg- och takmontering
• fristående värmeelement
Till detta hör även att läsa och följa all information och alla anvisningar i denna bruksanvisning samt att använda elementen så som avsetts.
Värmeelementen är inte lämpade för att användas
• i regn
• vid väta
• under vatten
• vid alla förhållanden som inte nämns under "avsedd användning".
Alla andra ej avsedda användningsområden kan leda till avsevärd fara för människor, djur och miljö.
Garantianspråk
Vid användning utöver den avsedda eller om anvisningarna om användning, montering och säkerhet som anges här inte följs förlorar användaren alla anspråk på garantin och övertar själv ansvaret.
Så här fäster du ramlösa element på vägg:
Tänk på att skruvarna till 30 mm vägghållare (1 ställskruv per hållare) endast ska dras in lätt för att fixera elementet. Annars kan det uppstå spänningar som leder till att glaset går sönder. Undvik ovillkorligen kontakt mellan glas och metall!
Så här rengör du värmeelementen:
• Dra ur nätkontakten och låt elementet svalna.
• Rengör glas- eller metallytan med en fuktig trasa och glasrengöringsmedel.
• Torka därefter elementet torrt med en torr trasa!
• Obs! Använd inga skurmedel eller grova dukar
• Doppa aldrig elementet i vatten och spruta heller inte vatten på det.
Avfallshantering för värmeelementen:
Varken själva elementet eller delar av det får slängas i det vanliga hushållsavfallet utan måste lämnas till en avfallsstation för återvinning av elektronisk utrustning. Symboler på elementet, på bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar till detta.
Transport och leverans
Värmeelementet förpackas efter slutkontrollen i lämpliga kartonger och levereras via en speditionsfirma.
För att du ska kunna ställa ersättningsanspråk på grund av transportskada är det viktigt att du går till väga enligt beskrivningen nedan.

Packa upp elementet i den levererande chaufförens närvaro och låt denne intyga skadorna skriftligen på fraktsedeln.
Garanti:
Värmeelementen täcks av en tillverkargaranti 2 år från inköpsdatum, under förutsättning att anvisningarna för montering och drift följs. Tillverkaren garanterar att utan kostnad byta ut värmeelementen vid fabrikationsfel . Funktionsstörningar eller skador som förorsakats av felaktig hantering eller montering täcks inte av den kostnadsfria garantin.

 

 

 

 

 

vägg montage
set för väggmontage
tak montage